Tuesday, August 19, 2008

New Periodical: Beis Yitzchak no. 40

The entire YU Torah journal Beis Yitzchak (no. 40) is available online (link). Note that I have an article in it that begins on p. 426. Here is the table of contents:

חדר מסכת ברכות
 • תפילת הערב אין לה קבע וסמיכת גאולה לתפילה - אליעזר סנאו
 • כוונה בקריאת שמע - הרב ברוך פסח הכהן מנדלסון
 • ברכות התורה - הרב חיים אברהם שיוביץ
 • תפילת הערב אין לה קבע ומעריב רשות - הרב שלמה זאב פיק
 • הבדלה ושאלת גשמים בתפילת הביננו - יעקב משה גרון
 • ברכת הנהנין - מוה"ר דוד הירש
 • הערות בדיני בורא מיני מזונות והמוציא - מוה"ר מרדכי וויליג
 • הערות בשיטות הראשונים בענין ברכת מי פירות לעומת מי שלקות - הרב יחיאל ווינר
 • טול ברוך - ישראל אפרים קופפערשטיין
 • ברכות כלליות וברכות פרטיות - מוה"ר ברוך חיים סיימאן
 • קידוש והבדלה בעמידה או בישיבה - יעקב הופמן
 • עיקר וטפל - אפרים אשר ריטשמונד
 • עיקר פוטר את הטפל - מוה"ר מיכאל רוזנצוייג
 • הורים מורים ואנשים מסויימים: בירור בהכלות ברכת הנסים - אפרים צבי מעטה
 • ברכת המזון - אליעזר פרידמן

 • Click here to read moreחדר מסכת חולין
 • מתעסק בקדשים וכוונה במתירין ובמצוות - אליהו קרקובסקי
 • ביסוד שיטת רבי יהודה דמין במינו אינו בטל - דוד הלמן
 • הגדרת ה'חידוש' בתלמוד - רפאל דוד הולקובר
 • עוף וגבינה נאכלין באפיקורן - אפרים יחיאל גלאט
 • נותן טעם בר נותן טעם - אלי כהן
 • איסור שקר ולפני עור בסוגית דגים שעלו בקערה - יעקב לוין
 • ריחא מילתא - הרב אליאב הכהן סילברמן

 • חדר בירורי הלכה
 • חבלה לשם רפואת הזולת - מוה"ר יהודה דוד בלייך
 • קדושת לויה בזמן הזה - זאב הלוי אלף
 • שינה בסוכה כשאשתו בבית - הרב אשר בוש
 • טיפול בשלג וקרח בשבת - הרב אשר בוש
 • כתיבת תואר 'הרב' בכתובה - הרב חיים ג'קטר
 • מי הרוצח? תורמי אברים ללא פעימת לב - דוד יהודה שבתאי

 • חדר שונות
 • הערות על התורה - מוה"ר מנחם דוב גנק
 • קדוש לבנה לאחר זמנה - מוה"ר זבולון חרל"פ
 • מפניני רבינו - מוה"ר צבי שכטר
 • החוליה שבין דוד ואליהו - זאב אלף
 • מצוות ישיבה בסוכה וארבעת המינים - הרב אברהם גארדימער
 • שבועת בטוי ושבועת שוא - הרב אברהם גארדימער
 • שבועה בנקיטת חפץ - נח גרדנשוורץ
 • הכנסה לכיפה שלא בפני בעל דין - נח גרדנשוורץ
 • שבועת מודה במקצת - יוסף גולדין • אהרן קראפט
 • ביאור השליחות ד"זה חוטא וזה מתחייב" והמסתעף - אברהם אליעזר הררי
 • עקירת התשובה למפרע וחתימת הדין - אברהם אליעזר הררי
 • תפקיד הסברא בקביעת דינים דאורייתא - הרב נתנאל וידרבלנק
 • נבואה בזמן הזה - הרב גיל סטודנט
 • הגדרת ערף במקרא - הרב יעקב יפה
 • מצות שמירת המקדש - הרב צבי סיננסקי
 • הטבה והדלקת הנרות במקדש - הרב יעקב פייט
 • מתוך שלא לשמה בא לשמה בתורה ובמצוות - יוסף ריכטער
 • מלאכת שבת ויום טוב: זכרון למעשה בראשית ויציאת מצרים - דניאל שרייבער
 • אונס ופיקוח נפש - יעקב ששון

 • Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More